Categories
Blog VPS

Hướng dẫn trỏ domain về máy ảo Azure

Azure Virtual Machine(Azure VM) là gì? Azure VM là một dịch vụ cung cấp máy chủ ảo trên Azure, Azure VM cung cấp và mở rộng tài nguyên tính toán theo yêu cầu và giá được tính theo tài nguyên sử dụng. Mỗi Azure VM cung cấp riêng phần cứng ảo bao gồm CPUs, RAM, Disk, […]